Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nam Định

Trên địa bàn Nam Định đang có 14095 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nam Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nam Định 5904 công ty, Huyện Hải Hậu 1395 công ty, Huyện Ý Yên 1295 công ty, Huyện Xuân Trường 1188 công ty, Huyện Nam Trực 939 công ty, Huyện Trực Ninh 880 công ty, ...