Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nam Định

Trên địa bàn Nam Định đang có 13055 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nam Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nam Định 5533 công ty, Huyện Hải Hậu 1266 công ty, Huyện Ý Yên 1178 công ty, Huyện Xuân Trường 1103 công ty, Huyện Nam Trực 866 công ty, Huyện Trực Ninh 826 công ty, ...