Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nam Định

Trên địa bàn Nam Định đang có 13026 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nam Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nam Định 5522 công ty, Huyện Hải Hậu 1262 công ty, Huyện Ý Yên 1177 công ty, Huyện Xuân Trường 1098 công ty, Huyện Nam Trực 864 công ty, Huyện Trực Ninh 825 công ty, ...