Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nam Định

Trên địa bàn Nam Định đang có 12,403 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nam Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nam Định 5,324 công ty, Huyện Hải Hậu 1,171 công ty, Huyện Ý Yên 1,115 công ty, Huyện Xuân Trường 1,046 công ty, Huyện Nam Trực 809 công ty, Huyện Trực Ninh 758 công ty, ...