Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nam Định

Trên địa bàn Nam Định đang có 12662 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nam Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nam Định 5411 công ty, Huyện Hải Hậu 1211 công ty, Huyện Ý Yên 1137 công ty, Huyện Xuân Trường 1070 công ty, Huyện Nam Trực 835 công ty, Huyện Trực Ninh 777 công ty, ...