Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nam Định

Trên địa bàn Nam Định đang có 11,857 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nam Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nam Định 4,974 công ty, Huyện Hải Hậu 1,095 công ty, Huyện Ý Yên 1,052 công ty, Huyện Xuân Trường 992 công ty, Huyện Nam Trực 768 công ty, Huyện Trực Ninh 723 công ty, ...